Oferta

W ofercie usług świadczonych przez Kancelarię Adwokacką Adwokat Beaty Kwiatkowskiej znajdują się rodzaje spraw podzielone w następujących kategoriach:

1. Prawo cywilne: 

 • sprawdzanie stanu prawnego nieruchomości
 • zobowiązania umowne i analiza umów przedstawionych przez Klientów,
 • roszczenia wynikające z umów,
 • eksmisje,
 • spory i roszczenia na tle prawa własności nieruchomości: m.in. zniesienie współwłasności, ustanowienie drogi koniecznej, zarząd związany ze współwłasnością, zasiedzenie, bezumowne korzystanie, eksmisje, ochrona posiadania, spory sąsiedzkie, ochrona lokatorów, roszczenia z umów najmu, rozliczenie nakładów,
 • odszkodowania: m.in. z tytułu zadośćuczynienia za doznaną krzywdę, roszczenia o naprawienie szkody wyrządzonej czynem niedozwolonym, spory związane z odpowiedzialnością ubezpieczyciela, 
 • spory konsumentów z przedsiębiorcami,
 • roszczenia w związku z wadliwością rzeczy sprzedanej,
 • postępowanie wieczystoksięgowe.
 
 

2. Prawo spadkowe: 

Osobną kategorię stanowią rodzaje spraw prowadzonych przez Kancelarię w zakresie Prawa spadkowego, przewidziane w księdze czwartej Ustawy Kodeks Cywilny. Z uwagi na szeroki zakres tych postępowań Kancelaria zakwalifikowała je do kategorii spraw Prawa Spadkowego. Do tej kategorii należą między innymi: 

 • stwierdzenie nabycia spadku: na podstawie ustawy/ na podstawie testamentu;
 • przyjęcie lub odrzucenie spadku, a także uchylenie się od skutków prawnych oświadczenia,
 • rozporządzenia na wypadek śmierci,
 • zachowek,
 • zabezpieczenie spadku, spis inwentarza,
 • wspólność majątku spadkowego i dział spadku,
 • zarząd spadku nieobjętego,
 • odpowiedzialność za długi spadkowe.
 

3. Prawo rodzinne i opiekuńcze.

W tej kategorii Kancelaria zajmuje się świadczeniem usług głównie w najczęściej występujących następujących rodzajach postępowań:

 •  Sprawy małżeńskie, separacja,
 • Sprawy z zakresu stosunków między rodzicami, a dziećmi: powierzenie wykonywania, ograniczenie, zawieszenie, pozbawienie i przywrócenie władzy rodzicielskiej, ustalenie kontaktów z dzieckiem,  ograniczenie albo zakazanie kontaktów z dzieckiem, 
 • Alimenty i egzekucja świadczeń alimentacyjnych,
 • Sprawy objęte przepisami Ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. 
 

4. Prawo upadłościowe: 

Kancelaria Adwokacka Adwokat Beaty Kwiatkowskiej doradza swoim Klientom w zakresie spraw Prawa Upadłościowego, w tym między innymi: 

 • Postępowania zmierzające do ogłoszenia upadłości konsumenckiej, 
 • Postępowania związane ze zgłoszeniem wierzytelności do masy upadłości,
 • Dalsze etapy postępowania upadłościowego, między innymi związane z planem spłaty wierzycieli. 
 

5. Należności i postępowania egzekucyjne:

W razie trudności z odzyskaniem od dłużnika wymagalnej wierzytelności, bądź w obliczu wszczęcia przeciwko Klientowi niezasadnego, niecelowego bądź przedawnionego postępowania egzekucyjnego, Kancelaria podejmuje działania przewidziane przepisami prawa cywilnego w następujących rodzajach postępowań:

 • Przedsądowe adwokackie wezwanie do zapłaty,
 • Uzyskanie tytułu wykonawczego,
 • Wszczęcie egzekucji, współpraca z organem egzekucyjnym i dalsze czynności w toku egzekucji,
 • Skargi na czynności komornika,
 • Powództwo opozycyjne,
 • Ochrona wierzyciela w razie niewypłacalności dłużnika, skarga pauliańska,
 • Wykonanie zastępcze zobowiązania w razie zwłoki dłużnika,
 • Dochodzenie roszczeń wierzycieli od niewypłacalnych dłużników będących przedsiębiorcami. 
 

Możliwa jest indywidualizacja zakresu stałej obsługi dla każdego klienta.

Honorarium Kancelarii

KLIENT INDYWIDUALNY

Honorarium za każdą usługę prawną (porada prawna, prowadzenie sprawy sądowej, sporządzenie pisma procesowego, bądź innego) ustalamy indywidualnie biorąc pod uwagę przede wszystkim, stopień skomplikowania sprawy, szacowany czas trwania postępowania, w tym ilość postępowań sądowych, w których adwokat miałby zastąpić Klienta, ponadto zawiłość stanu faktycznego i oczekiwania Klienta. Nasze stawki zawsze ustalamy w drodze negocjacji, po analizie sprawy i jej stopnia skomplikowania.

Całkowity koszt prowadzenia sprawy jesteśmy w stanie wskazać po zapoznaniu się ze stanem faktycznym Państwa sprawy.

Wynagrodzenie pobierane jest z góry, w chwili przyjęcia zlecenie prowadzenia sprawy.

Orientacyjną cenę porady, lub za prowadzenie konkretnej sprawy, można uzyskać po wysłaniu zapytania, opisując zwięźle stan faktyczny sprawy.  Wycena sprawy jest bezpłatna i do niczego nie zobowiązuje. W kancelarii Adwokat Beaty Kwiatkowskiej klient otrzymuje rzetelne przedstawienie kosztów związanych ze sprawą obejmujących zarówno wynagrodzenie za prowadzenie sprawy, ale także opłaty i koszty sądowe, o wysokości których Klient powinien mieć wiedzę już na etapie decydowania o wszczęciu swojej sprawy.

STAŁA OBSŁUGA PRAWNA FIRM

Ten rodzaj obsługi dedykowany jest przedsiębiorcom małych i średnich firm.  Stała obsługa prawna działa na zasadzie abonamentu miesięcznego. Przy zdecydowaniu się na taki model współpracy, zawierana jest umowa na czas nieokreślony z 1- miesięcznym okresem wypowiedzenia.

Stawki wynagrodzenia za obsługę prawną firm Kancelaria ustala w sposób uwzględniający zapotrzebowanie przedsiębiorców. Z tej formy wynagradzania, mogą korzystać nie tylko przedsiębiorstwa, ale także, klienci indywidualni, jeżeli planują długotrwałą współpracę z adwokatem.

Możliwe jest również ustalenie ceny abonamentu dla Klienta indywidualnego w zależności od potrzeb i oczekiwań Klienta.

Oferta może być rozszerzona i dostosowana do indywidualnych wymagań.

Okresowy rodzaj świadczenie pomocy prawnej zapewnia wiele korzyści dla Klienta biznesowego, w tym głównie:

 • dyspozycyjność adwokata (w tym także na życzenie Klienta w jego siedzibie) w ilości godzin obejmujących pakiet,
 • niższe koszty: klient płaci tylko za zlecony czas obsługi prawnej
 • stały monitoring zmian prawnych istotnych z punktu widzenia branży Klienta
 • krótkie i dostosowane do potrzeb Klientów terminy realizacji zleceń.

sposoby rozliczeń

 1. WYNAGRODZENIE RYCZAŁTOWE

  Taki sposób rozliczenia dedykowany jest Klientom, którzy deklarują chęć skorzystania z dokładnego zakresu obsługi prawnej (godzinowy, ilościowy). Zastosowanie znajduje w przypadku drobnych porad prawnych, analizy umów, stałej obsługi prawnej, lub prowadzenia konkretnej sprawy w sądzie.

  Stała, niezmienna opłata za okres lub za całość prowadzenia sprawy. Ryczałt z limitem godzin to stała opłata okresowa do określonego limitu godzin obsługi w danym okresie. Gwarancja niezmienności kosztu obsługi prawnej. 

  2. WYNAGRODZENIE GODZINOWE

  Najbardziej optymalny gdy dokładny zakres obsługi prawnej nie jest znany, a także gdy nie jest stały. Im więcej godzin obsługi prawnej, tym niższą stawkę może zaoferować kancelaria. Idealne dla  przedsiębiorstw, które z usług prawnych korzystają doraźnie.

  Opłata za każdą godzinę usług prawnych – opłata okresowa na podstawie ilości godzin wykorzystanych w danym okresie.