Oferta

W ofercie usług świadczonych przez Kancelarię Adwokacką Adwokat Beaty Kwiatkowskiej znajdują się rodzaje spraw podzielone w następujących kategoriach:

 1. Prawo cywilne
 • sprawdzanie stanu prawnego nieruchomości
 • zobowiązania umowne i analiza umów przedstawionych przez Klientów,
 • spory i roszczenia na tle prawa własności nieruchomości: m.in. zniesienie współwłasności, ustanowienie drogi koniecznej, zarząd związany ze współwłasnością, zasiedzenie, bezumowne korzystanie, eksmisje, ochrona posiadania, spory sąsiedzkie, ochrona lokatorów, roszczenia z umów najmu, rozliczenie nakładów,
 • odszkodowania: m.in. z tytułu zadośćuczynienia za doznaną krzywdę, roszczenia o naprawienie szkody wyrządzonej czynem niedozwolonym, spory związane z odpowiedzialnością ubezpieczyciela, 
 • spory konsumentów z przedsiębiorcami,
 • roszczenia w związku z wadliwością rzeczy sprzedanej,
 • postępowanie wieczystoksięgowe.
 
 

2. Prawo Spadkowe: 

Osobną kategorię stanowią rodzaje spraw prowadzonych przez Kancelarię w zakresie Prawa spadkowego, przewidziane w księdze czwartej Ustawy Kodeks Cywilny. Z uwagi na szeroki zakres tych postępowań Kancelaria zakwalifikowała je do kategorii spraw Prawa Spadkowego. Do tej kategorii należą między innymi: 

 • stwierdzenie nabycia spadku: na podstawie ustawy/ na podstawie testamentu;
 • przyjęcie lub odrzucenie spadku, a także uchylenie się od skutków prawnych oświadczenia,
 • rozporządzenia na wypadek śmierci,
 • zachowek,
 • zabezpieczenie spadku, spis inwentarza,
 • wspólność majątku spadkowego i dział spadku,
 • zarząd spadku nieobjętego,
 • odpowiedzialność za długi spadkowe.
 

3. Prawo rodzinne i opiekuńcze.

W tej kategorii Kancelaria zajmuje się świadczeniem usług głównie w najczęściej występujących następujących rodzajach postępowań:

 

 • Sprawy małżeńskie, separacja,
 • Sprawy z zakresu stosunków między rodzicami, a dziećmi: powierzenie wykonywania, ograniczenie, zawieszenie, pozbawienie i przywrócenie władzy rodzicielskiej, ustalenie kontaktów z dzieckiem,  ograniczenie albo zakazanie kontaktów z dzieckiem, 
 • Alimenty i egzekucja świadczeń alimentacyjnych,
 • Sprawy objęte przepisami Ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. 
 

4. Prawo upadłościowe

Od 1 stycznia 2015 r., gdy zmieniono przepisy ułatwiające upadłość konsumencką do 30 września 2022 r. łącznie ogłosiło ją 68 970 osób – wynika z analiz przeprowadzonych przez Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczej na podstawie ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym oraz Krajowym Rejestrze Zadłużonych. We wrześniu ogłoszono 1520 upadłości i był to najwyższym wynik miesięczny w 2022 roku. 

Źródło: Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczej 

Powyższa analiza dowodzi, że sprawy związane z Ustawą Prawo Upadłościowe odgrywa ogromną rolę wśród społeczeństwa. Wychodząc na przeciw zmieniającym się potrzebom społecznym, Kancelaria Adwokacka Adwokat Beaty Kwiatkowskiej doradza swoim Klientom w zakresie spraw Prawa Upadłościowego, w tym między innymi: 

 • Postępowania zmierzające do ogłoszenia upadłości konsumenckiej, 
 • Postępowania związane ze zgłoszeniem wierzytelności do masy upadłości,
 • Dalsze etapy postępowania upadłościowego, między innymi związane z planem spłaty wierzycieli. 
 

5. Należności i postępowania egzekucyjne:

W razie trudności z odzyskaniem od dłużnika wymagalnej wierzytelności, bądź w obliczu wszczęcia przeciwko Klientowi niezasadnego, niecelowego bądź przedawnionego postępowania egzekucyjnego, Kancelaria podejmuje działania przewidziane przepisami prawa cywilnego w następujących rodzajach postępowań:

 • Uzyskanie tytułu wykonawczego,
 • Wszczęcie egzekucji, współpraca z organem egzekucyjnym i dalsze czynności w toku egzekucji,
 • Skargi na czynności komornika,
 • Powództwo opozycyjne,
 • Ochrona wierzyciela w razie niewypłacalności dłużnika, skarga pauliańska,
 • Wykonanie zastępcze zobowiązania w razie zwłoki dłużnika,
 • Dochodzenie roszczeń wierzycieli od niewypłacalnych dłużników będących przedsiębiorcami. 
 

Możliwa jest indywidualizacja zakresu stałej obsługi dla każdego klienta.

Honorarium Kancelarii

Honorarium za każdą usługę prawną (porada prawna, prowadzenie sprawy sądowej, sporządzenie pisma procesowego, bądź innego) ustalamy indywidualnie biorąc pod uwagę przede wszystkim, stopień skomplikowania sprawy, szacowany czas trwania postępowania, w tym ilość postępowań sądowych, w których adwokat miałby zastąpić Klienta, ponadto zawiłość stanu faktycznego i oczekiwania Klienta. Nasze stawki zawsze ustalamy w drodze negocjacji, po analizie sprawy i jej stopnia skomplikowania.

Całkowity koszt prowadzenia sprawy jesteśmy w stanie wskazać po zapoznaniu się ze stanem faktycznym Państwa sprawy.

W ramach przybliżenia Klientom orientacyjnych stawek wynagrodzenia za usługi prawne Kancelarii wskazujemy, że przy ustalaniu ostatecznego wynagrodzenia Kancelaria kieruje się oficjalnymi stawkami, które Minister Sprawiedliwości określił w rozporządzeniu z dnia 22 października 2015 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie (Dz. U. z 2015, poz. 1800 z późn. zm.). Rozporządzenie przewiduje między innymi, że za prowadzenie postępowania przed sądem pierwszej instancji, w zależności od wartości sprawy, adwokatowi przysługuje minimalne wynagrodzenie w kwotach:

1) do 500 zł – 90 zł
2) powyżej 500 zł do 1500 zł – 270 zł
3) powyżej 1500 zł do 5000 zł – 900 zł
4) powyżej 5000 zł do 10 000 zł – 1800 zł
5) powyżej 10 000 zł do 50 000 zł – 3600 zł
6) powyżej 50 000 zł do 200 000 zł – 5400 zł
7) powyżej 200 000 zł do 2 000 000 zł – 10 800 zł
8) powyżej 2 000 000 zł do 5 000 000 zł – 15 000 zł
9) powyżej 5 000 000 zł – 25 000 zł

Rozporządzenie szczegółowo określa minimalne wynagrodzenie za prowadzenie spraw z różnych kategorii prawa, w tym między innymi:

 • w sprawach rozpoznawanych w postępowaniu upominawczym, elektronicznym postępowaniu upominawczym, postępowaniu nakazowym oraz europejskim postępowaniu nakazowym,
 • w sprawach z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego,
 • w sprawa z zakresu własności, innych praw rzeczowych i prawa o księgach wieczystych,
 • w sprawach z zakresu prawa spadkowego,
 • w sprawach z zakresu postępowania egzekucyjnego.

Rozporządzenie może stanowić punkt wyjścia do określenia wynagrodzenia w wyższej lub niższej wysokości. Do wyżej wymienionych kwot doliczany jest podatek VAT.

Wynagrodzenie pobierane jest z góry, w chwili przyjęcia zlecenie prowadzenia sprawy.

Stawki wynagrodzenia za obsługę prawną firm Kancelaria ustala w sposób uwzględniający zapotrzebowanie przedsiębiorców. Z tej formy wynagradzania, mogą korzystać nie tylko przedsiębiorstwa, ale także, klienci indywidualni, jeżeli planują długotrwałą współpracę z adwokatem.

Darmowa pomoc prawna

Mimo, że nasza kancelaria adwokacka nie oferuje darmowych porad prawnych, warto wiedzieć, że takie usługi są dostępne na terenie Grodziska Mazowieckiego.

System nieodpłatnej pomocy to publiczna inicjatywa, której celem jest zapewnienie równego dostępu do wymiaru sprawiedliwości wszystkim mieszkańcom Polski. Kierowany jest więc do osób, których sytuacja życiowa nie pozwala na skorzystanie z odpłatnej usługi prawnika. Z nieodpłatnej pomocy mogą skorzystać także przedsiębiorcy samozatrudnieni, czyli prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą.

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje również nieodpłatną mediację.

Fundacja TOGATUS PRO BONO w ramach zawartej umowy z Powiatem Grodziskim realizuje zadanie publiczne tj. prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej i punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, w oparciu o ustawę o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 945). Wskazane działanie finansowane jest ze środków Ministerstwa Sprawiedliwości Rządu RP przekazanych Fundacji przez Powiat Grodziski.

Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługują osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, w tym osobie fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniającą innych osób w ciągu ostatniego roku i która złoży stosowne oświadczenie. Kobietom w ciąży udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się poza kolejnością. Osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście, oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się, może być udzielana nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, także poza punktem albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość.

 

Nieodpłatna pomoc prawna lub nieodpłatne poradnictwo obywatelskie dla osób fizycznych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniające innych osób w ciągu ostatniego roku.
Osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą – niezatrudniające innych osób w ciągu ostatniego roku mogą uzyskać pomoc prawną lub poradnictwo obywatelskiego w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.

Udzielenie pomocy w ramach systemu nieodpłatnej pomocy prawnej, jest pomocą de minimis w rozumieniu ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej, a przedsiębiorca staje się Beneficjentem pomocy.

Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego funkcjonują od poniedziałku do piątku, według poniższego harmonogramu:

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA

Grodzisk Mazowiecki, ul. Żyrardowska 48

poniedziałki, wtorki, środy, czwartki, piątki – w godz. 8:00-12:00

Zachęcamy do skorzystania z tej formy pomocy, która może okazać się bardzo przydatna w rozwiązaniu wielu kwestii prawnych.