Oferta

W ofercie usług świadczonych przez Kancelarię Adwokacką Adwokat Beaty Kwiatkowskiej znajdują się rodzaje spraw podzielone w następujących kategoriach:

1. Prawo cywilne: 

 • sprawdzanie stanu prawnego nieruchomości
 • zobowiązania umowne i analiza umów przedstawionych przez Klientów,
 • spory i roszczenia na tle prawa własności nieruchomości: m.in. zniesienie współwłasności, ustanowienie drogi koniecznej, zarząd związany ze współwłasnością, zasiedzenie, bezumowne korzystanie, eksmisje, ochrona posiadania, spory sąsiedzkie, ochrona lokatorów, roszczenia z umów najmu, rozliczenie nakładów,
 • odszkodowania: m.in. z tytułu zadośćuczynienia za doznaną krzywdę, roszczenia o naprawienie szkody wyrządzonej czynem niedozwolonym, spory związane z odpowiedzialnością ubezpieczyciela, 
 • spory konsumentów z przedsiębiorcami,
 • roszczenia w związku z wadliwością rzeczy sprzedanej,
 • postępowanie wieczystoksięgowe.
 
 

2. Prawo spadkowe: 

Osobną kategorię stanowią rodzaje spraw prowadzonych przez Kancelarię w zakresie Prawa spadkowego, przewidziane w księdze czwartej Ustawy Kodeks Cywilny. Z uwagi na szeroki zakres tych postępowań Kancelaria zakwalifikowała je do kategorii spraw Prawa Spadkowego. Do tej kategorii należą między innymi: 

 • stwierdzenie nabycia spadku: na podstawie ustawy/ na podstawie testamentu;
 • przyjęcie lub odrzucenie spadku, a także uchylenie się od skutków prawnych oświadczenia,
 • rozporządzenia na wypadek śmierci,
 • zachowek,
 • zabezpieczenie spadku, spis inwentarza,
 • wspólność majątku spadkowego i dział spadku,
 • zarząd spadku nieobjętego,
 • odpowiedzialność za długi spadkowe.
 

3. Prawo rodzinne i opiekuńcze.

W tej kategorii Kancelaria zajmuje się świadczeniem usług głównie w najczęściej występujących następujących rodzajach postępowań:

 •  Sprawy małżeńskie, separacja,
 • Sprawy z zakresu stosunków między rodzicami, a dziećmi: powierzenie wykonywania, ograniczenie, zawieszenie, pozbawienie i przywrócenie władzy rodzicielskiej, ustalenie kontaktów z dzieckiem,  ograniczenie albo zakazanie kontaktów z dzieckiem, 
 • Alimenty i egzekucja świadczeń alimentacyjnych,
 • Sprawy objęte przepisami Ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. 
 

4. Prawo upadłościowe: 

Kancelaria Adwokacka Adwokat Beaty Kwiatkowskiej doradza swoim Klientom w zakresie spraw Prawa Upadłościowego, w tym między innymi: 

 • Postępowania zmierzające do ogłoszenia upadłości konsumenckiej, 
 • Postępowania związane ze zgłoszeniem wierzytelności do masy upadłości,
 • Dalsze etapy postępowania upadłościowego, między innymi związane z planem spłaty wierzycieli. 
 

5. Należności i postępowania egzekucyjne:

W razie trudności z odzyskaniem od dłużnika wymagalnej wierzytelności, bądź w obliczu wszczęcia przeciwko Klientowi niezasadnego, niecelowego bądź przedawnionego postępowania egzekucyjnego, Kancelaria podejmuje działania przewidziane przepisami prawa cywilnego w następujących rodzajach postępowań:

 • Uzyskanie tytułu wykonawczego,
 • Wszczęcie egzekucji, współpraca z organem egzekucyjnym i dalsze czynności w toku egzekucji,
 • Skargi na czynności komornika,
 • Powództwo opozycyjne,
 • Ochrona wierzyciela w razie niewypłacalności dłużnika, skarga pauliańska,
 • Wykonanie zastępcze zobowiązania w razie zwłoki dłużnika,
 • Dochodzenie roszczeń wierzycieli od niewypłacalnych dłużników będących przedsiębiorcami. 
 

Możliwa jest indywidualizacja zakresu stałej obsługi dla każdego klienta.

Honorarium Kancelarii

Honorarium za każdą usługę prawną (porada prawna, prowadzenie sprawy sądowej, sporządzenie pisma procesowego, bądź innego) ustalamy indywidualnie biorąc pod uwagę przede wszystkim, stopień skomplikowania sprawy, szacowany czas trwania postępowania, w tym ilość postępowań sądowych, w których adwokat miałby zastąpić Klienta, ponadto zawiłość stanu faktycznego i oczekiwania Klienta. Nasze stawki zawsze ustalamy w drodze negocjacji, po analizie sprawy i jej stopnia skomplikowania.

Całkowity koszt prowadzenia sprawy jesteśmy w stanie wskazać po zapoznaniu się ze stanem faktycznym Państwa sprawy.

W ramach przybliżenia Klientom orientacyjnych stawek wynagrodzenia za usługi prawne Kancelarii wskazujemy, że przy ustalaniu ostatecznego wynagrodzenia Kancelaria kieruje się oficjalnymi stawkami, które Minister Sprawiedliwości określił w rozporządzeniu z dnia 22 października 2015 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie (Dz. U. z 2015, poz. 1800 z późn. zm.). Rozporządzenie przewiduje między innymi, że za prowadzenie postępowania przed sądem pierwszej instancji, w zależności od wartości sprawy, adwokatowi przysługuje minimalne wynagrodzenie w kwotach:

1) do 500 zł – 90 zł
2) powyżej 500 zł do 1500 zł – 270 zł
3) powyżej 1500 zł do 5000 zł – 900 zł
4) powyżej 5000 zł do 10 000 zł – 1800 zł
5) powyżej 10 000 zł do 50 000 zł – 3600 zł
6) powyżej 50 000 zł do 200 000 zł – 5400 zł
7) powyżej 200 000 zł do 2 000 000 zł – 10 800 zł
8) powyżej 2 000 000 zł do 5 000 000 zł – 15 000 zł
9) powyżej 5 000 000 zł – 25 000 zł

Rozporządzenie szczegółowo określa minimalne wynagrodzenie za prowadzenie spraw z różnych kategorii prawa, w tym między innymi:

 • w sprawach rozpoznawanych w postępowaniu upominawczym, elektronicznym postępowaniu upominawczym, postępowaniu nakazowym oraz europejskim postępowaniu nakazowym,
 • w sprawach z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego,
 • w sprawa z zakresu własności, innych praw rzeczowych i prawa o księgach wieczystych,
 • w sprawach z zakresu prawa spadkowego,
 • w sprawach z zakresu postępowania egzekucyjnego.

Rozporządzenie może stanowić punkt wyjścia do określenia wynagrodzenia w wyższej lub niższej wysokości. Do wyżej wymienionych kwot doliczany jest podatek VAT.

Wynagrodzenie pobierane jest z góry, w chwili przyjęcia zlecenie prowadzenia sprawy.

Stawki wynagrodzenia za obsługę prawną firm Kancelaria ustala w sposób uwzględniający zapotrzebowanie przedsiębiorców. Z tej formy wynagradzania, mogą korzystać nie tylko przedsiębiorstwa, ale także, klienci indywidualni, jeżeli planują długotrwałą współpracę z adwokatem.

Orientacyjną cenę porady, lub za prowadzenie konkretnej sprawy, można uzyskać po wysłaniu zapytania, opisując zwięźle stan faktyczny sprawy.  Wycena sprawy jest bezpłatna i do niczego nie zobowiązuje. W kancelarii Adwokat Beaty Kwiatkowskiej klient otrzymuje rzetelne przedstawienie kosztów związanych ze sprawą obejmujących zarówno wynagrodzenie za prowadzenie sprawy, ale także opłaty i koszty sądowe, o wysokości których Klient powinien mieć wiedzę już na etapie decydowania o wszczęciu swojej sprawy.  W razie, gdyby Klient zdecydował się powierzyć Kancelarii Adwokackiej dalsze prowadzenie jego sprawy, np. na drodze sądowej, koszt porady zostaje zaliczony na poczet wynagrodzenia za dalszą obsługę prawną.